Έντυπα ΕΣΠΑ

Σχολικό Έτος 2019-2020

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικούς

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών pdf icon

Υπέυθυνη Δήλωση μη αποδοχης πρόσληψηςpdf icon

 

Σημαντική Ενημέρωση!

Επισημημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικώντίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι :

Α. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:

   1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης.

   2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

   3. Η Αναλυτική Βαθμολογία.

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημιού του εξωτερικού επιπροσθέτως:

   4. Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   5. Μετάφραση επικυρωμένη του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας.  

 

Β. Για τους Διδακτορικούς Τίτλους:

   1. Φωτοαντίγραφο του Διαδακτορικού τίτλου.

   2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής.

   3. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής.

Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημιού του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και βεβείωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Δικαιολογητικά για Σχολικές Μονάδες 

Πρόγραμμα Πρόληψης

Αναφορά

Ανάληψης

Ατομικά

Στοιχεία 

Παρουσιολόγια 

Δήλωση

Απεργίας 

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών word icon word icon Excel-icon word icon 
Ένταξης Προσφυγόπαιδων word icon word icon Excel-icon word icon
ΕΚΟ word icon word icon Excel-icon word icon
Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου ΔΣ  word icon word icon Excel-icon  word icon
Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης   word icon word icon Excel-icon  word icon
Εξατομικευμένης word icon word icon Excel-icon  word icon
Εξειδικευμένη word icon word icon Excel-icon word icon
Εξειδικευμένη - ΠΕΠ word icon word icon Excel-icon word icon
Π.Δ.Ε word icon word icon Excel-icon word icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2015-2016

Οδηγίες συμπλήρωσης Παρουσιολογίου  word icon

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένης ΑΠ2    Excel-icon

Παρουσιολόγιο Εξατομικευμένης      Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΠΕΠ Εξειδικευμένης       Excel-icon

Νέο Παρουσιολόγιο ΕΑΕΠ ΑΠ2            Excel-icon

Νέο Παρουσιολόγιο Νέο Σχολείο          Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΠΔΕ 2015-2016          Excel-icon

Παρουσιολόγιο Ολοήμερα Δημοτικά 2015-2016          Excel-icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr